تاریخ اسلام

تاریخ اسلام

دوران حکومت امویان در اندلس


هشام ابن عبدالرحمن 180-173 ه

هشام در روزگارامارت خود با مردم به بهترین وجه رفتار و مدارا و دادگری را نیز مراعات می کرد .ابن قوطیه ،تاریخ

فتح اندلس ،ص 64  

به دوران حکومت هشام حادثه ای که باعث نگرانی شود رخ نداد .فیلیپ حتی ،تاریخ عرب ،ص 655

 حکم بن هشام 207-180
ه 

لقب او ابوالمعاصی (منتصر) ، حکم اول می باشد .اندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا ،ص 55

نام او در کتاب اسپانیای اسلامی الهشام ذکر شده است .کالمت ،اسپانیای اسلامی ؛،ص 73

واقعه ربض که اعدام 72 تن از افرادی بود که پنهانی بامحمد بن القاسم عم هشام بن حمزه بیعت کرده بودند

نیز در سال 187 ه در زمان او اتفاق افتاد. ابن خلدون ،ص 182

 
 از وقایع مهم زمان او کشتار خندق ویا واقعه حفره می باشد که در این واقعه که در سال 192 ه اتفاق افتاد

عدهزیادی از بزرگان شهر کشته وجسدشان را به خندق افکندند . طلیطله پس   از کشتار خندق آرام گرفت . ابن

خلدون ، العبر ج3 ، ص 712 

. او نخستین خلیفه ای بود که در اندلس دسته ای از بردگان خصوصی برای خود تربیت و برای آنان ماهیانه مقرر

کرد و شماره این گارد مخصوص به 5000 هزار نفر رسید .همان ، ص184   

او نخستین کس از امرای اندلس بود که سفارش کرد پس از او اعقابش به امارت نشینند .و اولین کسی بود که

سپاه منظم ایجاد کرد . ابن خلدون ،العبر ،ج3 ص 184
 

عبدالرحمن دوم 238 – 207 ه

این امیر زندگی کاملا شرقی را دوست داشت و بساط درباری مشرق زمین را با شکوه خاصی در قرطبه (کر

دوبا )بوجود آورد.همان ص 184

از کارهای او مقابله با مسیحیان در سال 234ه و تسلیم دو جزیره میورقه و منورقه بود .همان ص 82

   
دوران نا آرامی و آشوبهای بزرگ300238ه 
 

در این دوره شاهد حضور 3 امیر به نامهای محمد بن عبد الرحمن دوم ،منذر بن محمد و عبدالله بن محمد

هستیم .عصر انها عصرفراگیری آشوب و نا امنی وفتنه وتفرقه در اندلس بوداز وقایع مهم این دوره جنبش مردم

طلیطله به بهانه واقعه ربض زمان محمدحمله نور مانها به اندلس شورش اهل مارده در سال 254ه و پیروزی

محمد بود1-کالمت ،اسپانیای اسلامی ،ص40ومقری ،نفخ الطیب ،ج1 ،329 و فیلیپ حتی ،تاریخ عرب ،ص662 .

علل بحران در این دوره- مولد یا مسلمان اسپانیایی به نام ابن جلیقی در ناحیه مریده از سال 308-253ه

- طغیان ابن حفضون و مقاومت پیروانش بعد از او مونتگمری وات ،اسپانیای اسلامی ،ص 40 
-   

دوران شکوفایی و قدرت امویان اندلس366-300ه

در این دوره یعنی دوران عظمت خلافت اموی 2 امیر به نامهای عبد الرحمن سوم و حکم دوم مشاهده میشود .

عبد الرحمن سو م د ر سال 317 ه خود را خلیفه خواند وبه عبد الرحمن ناصر ولقب الناصر لدین اله مشهور شد .

محمد ابراهیم آیتی ، ،ص 52و ابن خلدون ؛العبر ،ج3 ص 201

عبد الرحمن کشور را از خطرهای داخلی و خارجییعنی مسیحیان و اندلس فاطمیان حفظ کردحتی اوشفاعت

دیگران را نسبت به یکی از پسران خود که یاغی شدهومحکوم به اعدام گردیده بودرا نپذیر فت ودر پاسخ به آنها

گفت «من پدرم و پادشاه از نطر پدری تا زنده ام بر مرگ اوخواهم گریست و از نظر پادشاهی او را اعدام می

نمایم تا کشور اسلامی اسپانیا تجزیه نگردد »3-نفخ الطیب ،ج1،388

حکم دوم هم با لقب المستنصر بالله شالوده قدرت مرکزی پدرش را دست نخورده باغی گذارد.4-مونتگمری وات ،

اسپانیای اسلامی ،ص 53


دوران سقوط حکومت عرب –استبداد عامریه وسقوط خلافت 399-366ه


در این دوره خلافت هشام دوم و المهدی و وزارت محمد بن ابی عامروفرزنش المظفر بی ابی عامر را شاهدیم .

هشام دوم ملقب به موئد به دلیل سن کم کارهای حکومتی او را محمد بن ابی عامر به عهده داشت . او در

سال382 دستور داد بجای مهر خلیفه از مهر او استفاده کنند . لشگر کشی هایی را هم انجام داد بعد مرگ او

پسرشوزیر شد و این مقام موروثی شد و حتی خود را وارث خلافت اموی می دا نستند .عبد الرحمن برادر

المظفر هشامدوم را از خلافت خلع کرد. 

بعد از عبد الرحمن با محمد بن عبد الجبار بن عبد الرحمن بیعت نمودند ،او ملقب به المهدی بود. المهدی عبد

الرحمن عامری را بر کنار کرد و دولت بنی عامر بر باد رفت .5-ابن خلدون ،العبر ،ج3 ، ص 216و فیلیپ حتی ،تاریخ

عرب ،ج2 ص680.
 

دوران آشفتگی دستگاه خلافت 422-399ه.ق


بعد از مرگ محمد بن ابی عامر(منصور )خلافت اموی رو به ضعف افتاد. فیلیپ حتی ،تاریخ عرب ،ج 2، ص652

21سال جنان گذشت که خلیفه از پی خلیفه می آمد یا بازیچه مردم قرطبه یا صقلابیان ویا بربران بود و کار به

آنجارسید که قدرت عملا به دست سرداران سپاه بود حتی چند تن از آن خلفا خلافت کردند در سال422ق‌ با

خلع‌ هشام‌ المعتمدبالله‌، خلافت‌ امويان‌ اندلس‌ پس‌ از نزديك‌ به‌ 3 قرن‌ حكومت‌ به‌ پايان‌ رسيد (ابن‌ عذاري‌، احمد،

البيان‌ المغرب‌ فى‌ اخبار الاندلس‌ و المغرب‌، به‌ كوشش‌ كولن‌ و لوي‌ پرووانسال‌، بيروت‌، 1929م‌؛ چ‌، 3/50 -52و

فیلیپ حتی ،تاریخ عرب ،ج2،ص 683 .

بدین تریب امویان اندلس منقرض شد .

تصویری از مسجد قرطبه


+ نوشته شده در  دوشنبه ۷ بهمن۱۳۸۷ساعت 11:40  توسط وفادار  |